Elektro revize
Aleš JURÁNEK

Nabízíme revize:

Z

Objektů včetně pevných instalací třídy A

(bez nebezpečí výbuchu)

Z

Hromosvodů objektů třídy A

Z

Elektrických strojů a zařízení do 1000 V AC 1500 DC

Z

Elektrických spotřebičů a nářadí

Z

Elektromontáže, opravy a údržba elektroinstalací

Aleš Juránek, mobil : +420 777019667, mail: revize.juranek@volny.cz

Proč provádět revize?

 • Revizemi elektro předejdete úrazu elektrickým proudem.
 • S pravidelnou revizí snížíte riziko požáru a tím předejdete škodě na zdraví a majetku.
 • Revize elektro nařizují platné zákony a vyhlášky a to zejména 262/2006 Sb. (zákoník práce), 309/2006 Sb.
 • V případě požáru nebo úrazu elektrickým proudem Vám pojišťovna nevyplatí nebo výrazně zkrátí pojistné plnění v případě,že není provedena revize, nebo je již propadlá.
 • Po provedení revize zjistíte, jaký je stav Vašeho zařízení např. elektrospotřebičů, strojů, elektroinstalací, hromosvodů.
 • Dobře provedená revize zpravidla odhalí možné příčiny budoucího poškození elektrozařízení a tím předejdete následné drahé opravě,  která je daleko dražší než cena revize. (Kolikrát stačí utáhnout jeden spoj, místo následného předělání vyhořelé elektroinstalace). 

let zkušeností

více než spokojených klientů

R

E

V

I

Z

E

Revize

Co je obsahem revizí zjistíte po rozkliknutí u příslušného druhu revize.

Revize elektroinstalace

Revize elektroinstalace, jinak také nazývána revize elektro se provádí dle norem ČSN 33 2000-6 a zahrnuje veškeré revize elektroinstalace obecně od měření el. energie přes jistící a ochranné prvky v rozvaděčích až po koncové obvody jako jsou zásuvky, osvětlení, pevně připojené spotřebiče.

Tato revize elektro neřeší elektrické spotřebiče připojené vidlicí do zásuvky ani hromosvody.

Funkčnost a bezpečnost elektrických zařízení musí být pravidelně kontrolována formou tzv. pravidelných revizí elektrických zařízení. V bytových objektech se provádějí revize elektroinstalace, elektrických zařízení v intervalu 5-ti let, v kratších lhůtách se provádějí kontroly elektro, elektrických zařízení v prostorách, kde výrazněji působí vnější vlivy (prádelny, sauny, bazény atp.).

Revize elektrických zařízení musí být provedena také po úpravě elektroinstalace.

Revize hromosvodů
 • revize bleskovodů
 • revize zemničů
 • revize jímacích soustav

Jako každé jiné elektrické zařízení je potřeba i na hromosvodech ( lépe bleskosvodech ) provádět dle příslušných norem pravidelné revize a kontroly. Zařízení slouží k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku. Hromosvod vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Proto zhlediska bezpečnosti lidského zdraví a majetkových škod je nezbytné toto zařízení udržovat a dodržovat termíny kontrol a revizí.

Revize a kontroly elektrických spotřebičů a nářadí během používání

Přenosným elektrickým spotřebičem se rozumí:

 • el. zařízení napojené pohyblivým přívodem ze zásuvky vidlicí třídy I
 • el. zařízení napojené pohyblivým přívodem ze zásuvky vidlicí třídy II
 • el. zařízení napojené pohyblivým přívodem přes externí zdroj (třída III)
 • el. zařízení jehož součástí je zdroj
 • el. zařízení napájené bateriovými články malého napětí (třída III)
 • el. zařízení napájené solární elektřinou (třída III)
 • el. zařízení napájené bezpečným napětím (např. 12V, 48V apod., třída III)
 • prodlužovací přívodní kabely
 • odpojitelné přívodní kabely
 • rozbočovače (lidově „roztrojky“)
 • pohyblivé přívody a šňůrová vedení (s přihlédnutím k ČSN 34 0350 ed.2)
 • podle požadavku zákona č. 309/2006 Sb. v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. ve smyslu NV 101/2005 Sb. a NV 378/2001 Sb., v rozsahu ČSN 33 1600 ed.2 čl. 5.2 1)b), norem souvisejících a dostupné průvodní technické dokumentace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v rámci prevence rizik v termínu – nejpozději 1 x za 12 měsíců
 • dle čl.5.1 ČSN 33 1600 ed.2 v termínu – před použitím
 • dle čl.5.3 Tabulka 1 ČSN 33 1600 ed.2 v termínech dle Skupiny A-E

Kontroly se provádějí:

Revize se provádějí:

 

 • Prodlužovací přívod:

– Trojžilový = lhůta je shodná jako pro el. spotřebič tř.I držený v ruce
– Dvoužilový = lhůta je shodná jako pro el. spotřebič tř.II držený v ruce

Odpojitelný přívod:

– Trojžilový = lhůta je shodná jako pro el. spotřebič tř.I nedržený v ruce
– Dvoužilový = lhůta je shodná jako pro el. spotřebič tř.II nedržený v ruce

Elektromontáže, opravy a údržba

Provedení veškerých elektroinstalačních prací NN (nízkého napětí 230/400V) v Brně a okolí.

 • Zhotovení kompletních a nových elektrických rozvodů.

 • Realizace hromosvodů včetně výchozí revizní zprávy.

 • Výměna či montáž světel, vypínačů, zásuvek atd. v jakémkoliv prostoru

 • Drobné opravy elektro v odpovídajícím čase a prvotřídní kvalitě

Doporučené lhůty pravidelných revizí

Doporučené lhůty pravidelných revizí dle druhu prostředí podle ČSN 33 1500 :

Pořadové číslo

Druh prostředí

Revizní lhůty v rocích

Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51

1

Normální

5

AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní

2

Studené

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2

3

Horké

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2

4

Vlhké

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2

5

Mokré

1

AD2 až AD8, AF4

6

Se zvýšenou korozní agresivitou

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2

7

S extrémní korozní agresivitou

1

AD2 až AD8, AF4

8

Prašné s prachem nehořlavým

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2

9

S otřesy

2

AG2, AG3, BE2, BE3

10

S biologickými škůdci

3

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2

11

Pasivní s nebezpečím požáru

2

AG2, AG3, BE2, BE3

12*

Pasivní s nebezpečím výbuchu

2

AG2, AG3, BE2, BE3 bez nebezpečí výbuchu

13

Venkovní

4

AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace

14

Pod přístřeškem

4

AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace

 

*Nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu – tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu.

Lhůty pravidelných revizí dle druhu prostoru a rizika ohrožení osob

Pořadové číslo

Druh prostoru dle rizika ohrožení osob

Revizní lhůty v rocích

Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51

1

Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.)

2

BD3, BD4

2*

Zděné obytné a kancelářské budovy

5

BD1

3

Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení

3

BD4, BA2

4*

Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3

2

CA2

5

Pojízdné a převozné prostředky

1

 

6

Prozatímní zařízení staveniště

0,5

 

*Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu.

Lhůty pravidelných revizí hromosvodů podle ČSN EN 62305

Pořadové číslo

Druh objektu

Revizní lhůty v rocích

Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51

1

Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

2

BE2, BE3, CA2

2*

Ostatní

4

Všechny kromě BE2, BE3, CA2

*A vždy ihned po zásahu bleskem.

Lhůty pravidelných revizí a kontrol el. spotřebičů dle normy ČSN 33 1610 ed.2

Skupina el. spotřebičů používaných

Spotřebiče a nářadí držené v ruce

Ostatní  nepřipevněné spotřebiče

třída

Revize

třída

Revize

A
pro pronájem

před vydáním uživateli

před vydáním uživateli

B
ve venkovním prostoru (stavby)

I

II, III

3 měsíce

6 měsíců

I, II, III

6 měsíců

C
ve vnitřních prostorách (řemesla)

I

II, III

6 měsíců

12 měsíců

I, II, III

24 měsíců

D
ve veřejných prostorách (školy,  hotely )

I, II, III

12 měsíců

I, II, III

24 měsíců

E
při administrativní činnosti

I, II, III

12 měsíců

I, II, III

24 měsíců